"Visie"

Wij willen leerlingen steunen in hun groei naar volwassenheid en hebben daarom zowel aandacht voor een evenwichtig verwerven van kennis en vaardigheden als voor attitudevorming.
De school streeft er naar en vindt het een uitermate belangrijke uitdaging om de jongeren goed voor te bereiden voor een doorstroming na het secundair onderwijs.
Door het behalen van een volwaardig diploma in een bepaald vakgebied kunnen zij hun toekomstige loopbaan door de verworven kennis, vaardigheden en een goede attitude met succes aanvatten.
Ook bieden wij opleidingen die jongeren klaar stoomt met een dubbele finaliteit (doorstromen of arbeidsmarktgericht).

Wij willen aan jongeren maximale ontplooiingskansen bieden, zonder onderscheid op etnisch, religieus, sociaal, cultureel of politiek vlak. Leerkrachten zijn bij ons niet alleen lesgevers, maar ook begeleiders. Milieuachterstanden of beperkingen worden weggewerkt door aangepaste hulpverlenging, en anderzijds wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van meerbegaafde en talentvolle jongeren.

Om dit te realiseren investeert het GO! atheneum en leefschool De Tandem sterk in:

Als medeopvoeder willen we samenwerking zoeken met de ouders in een open en opbouwende dialoog. We streven ons opvoedings- en opleidingsdoelen na binnen een participatieve schoolcultuur. Wij overleggen hiervoor, via de geëigende kanalen met alle deelnemers d.w.z. inrichtende macht, leerkrachten, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.
Om deze doelen te verwezenlijken verwachten wij van de leerlingen de nodige inzet en ook een bereidheid tot constructieve samenwerking en dialoog. Wij verwachten van alle leden die verbonden zijn met de school dat zij samen leren samen leven, dit zwowel binnen als buiten de schoolmuren.

Hen vormen tot wereldburgers die kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen in deze globaliserende maatschappij.
Daarom dragen wij het vormen tot een kritisch, positief en zelfstandig denkend wereldburger hoog in het vaandel. Zo kunnen zij de capaciteit verwerven om te reageren op een wereld waarin verschillende talen, culturen, manieren van denken en werken met elkaar in aanraking komen.
Dit door het aanbieden, het overbrengen, het ontdekken, … van herinneringseducatie, mediawijsheid, socio-economische basisinzichten, ondernemingszin, cultuurbeleving en duurzame ontwikkelingen.

Wij willen hedendaags onderwijs realiseren via nascholing van het personeel en via investeringen in technische vernieuwingen. In overleg met de inrichtende macht ijvert de school voor een comfortabele, aangename en leer(ling)vriendelijke accommodatie. Onze school biedt ruimte aan ieder kind om zich maximaal te ontplooien.

SCHOOLCULTUUR
Wij bieden optimale ontwikkelingskansen aan onze leerlingen en begeleiden hen zo dat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren. Dit kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én –strategie dit alles vertrekkende van uit het PPGO.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn... vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het algehele functioneren van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De schoolcultuur wordt in grote mate ook bepaald door het middelgrote karakter van de school zelf.
Actief luisteren, hulp vragen en hulp bieden zijn belangrijke vaardigheden van zowel de leerlingen als de leerkracht.
Afspraken hebben vaak een bijna persoonlijk karakter.
Respect en zelfbeheersing achten wij heel belangrijk.
De mix van ons onderwijsaanbod is een meerwaarde: wij verwachten van ieder van hen dezelfde gedragscode, hetzelfde respect, dezelfde integriteit.
Daardoor sluiten wij dicht aan bij een normale samenleving.
Wij zijn streng maar rechtvaardig: wie de regels overtreedt, wordt er over aangesproken en een eventuele gepaste sanctie opgedragen.
Maar wie de afspraken respecteert, krijgt in ruil een aangename, actieve leeromgeving, met veel vertrouwen in elkaars mogelijkheden en persoonlijkheid.